Daga Wennerström Swedish Artist Painter

Fine Art  Painter

En kort självbiografi (CV and translation in english at the bottom of the page)

Jag började måla vid 17 års ålder och den första konstskolan gick jag på när jag var 18 år. På den tiden målade jag hästar. Mina föräldrar hade ett stuteri med avel av arabhästar. Sedan gick jag på förberedande konstskolor i fem år innan jag kom in på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1980 som också varade i fem år.Där upptäckte jag nödvändigheten av att lära känna mig själv. Det gick helt enkelt inte att måla utan att ha kontakt med sitt inre jag.

 

 


Studierna på Kungliga Konsthögskolan slutade 1985 i ingenting och det blev att börja om igen. Den första målningen och den sista finns kvar.


 

1980


1985

Sedan dess har jag målat väldigt många stilleben och självporträtt.
1986198619971997


På 90-talet skaffade jag mig en 2-årig utbildning inom mätnings- och kartteknik för att få ett vettigt deltidsarbete som gav lite pengar utan att sluka all tid och kraft.En yttre verklighet är ofta incitamentet för mina målningar och i ateljén är det en av prylar uppbyggd tredimensionell modell. Detta beror på att jag intresserar mig för perspektiv och idag skapar prylarna mer av en varelse än att vara ett regelrätt stilleben. Att beskriva tre dimensioner på en bild är inte så självklart som man tror. Omöjliga figurer och rumslig ambivalens intresserar mig mycket.De senaste 20 åren har jag haft många utställningar på gallerier och konsthallar.I slutet av 70-talet och början av 80-talet kopierade jag en italiensk renässansmålning. Det ägde rum på Nationalmuseum i Stockholm och den har haft en avgörande betydelse för min konst. Boken om målarkonsten av Cennino Cennini var min guide till denna måleriteknik. Jag kopierade även en 1800-tals målning som gav en helt annan erfarenhet.

Volym och rumslighet är mina intressen i måleriet och att begripa Picassos innovativa och kubistiska bildperspektiv är det som sysselsätter mig mest idag.

Mareo Basaiti "Madonna med Kristusbarnet"


Sebastian Lepage "Sarah Bernard"

Forsen vid Grubbselet i Kultsjöån


Vy mot Blasieholmen från ateljéfönstret

2001 till 2017 målade jag outdoor i Södra Lappland längs med vildmarksvägen vilket har berikat min känsla för färg. Jag har sålt ca  200 akvareller som är spridda över landet både privat och till institutioner. Efter att min make Mats och jag sålde vår stuga i Västerbotten målar jag Stockholm utomhus istället. Även utsikten från ateljéfönstret på Glasbruksgatan med vy mot Blasieholmen är ett motiv. Men det konstnärligt viktigaste för mig idag är det ämne som påbörjades och avbröts på 80-talet. Då "Elefantvarelse" och nu "Objektvarelser" i olja på duk.

Title: Alive Titel: Levande

A short Autobiography

I started painting at the age of 17 and I went to the first art school when I was 18. At that time I painted horses. My parents had a stud farm breeding Arabian horses. Then I went to preparatory art schools for five years before entering the Royal Academy of Arts in Stockholm in 1980, which also lasted five years. There I discovered the necessity of getting to know myself. It was simply not possible to paint without having contact with one's inner self.

The studies at the Royal Academy of Arts ended 1985 in nothing and it was time to start all over again. The first painting and the last remain. Since then I have painted a lot of still lifes and self-portraits.

In the 90's I got a 2-year education in measurement and map technology to get a sensible part time job that gave some money without consuming all the time and effort.

An external reality is often an incentive for my paintings and in the studio it is a three-dimensional model made of gadgets. This is because I am interested in perspective and today gadgets create more of a creature than being a real still life. Describing three dimensions in an image is not as obvious as you think. Impossible figures and spatial ambivalence interest me a lot.

In the last 20 years, I have had many exhibitions in art halls and art galleries.

In the late '70s and the early '80s, I copied an early 16th century Italian Renaissance painting. It took place at the National Museum in Stockholm and it has been of crucial importance to my art. The Craftsman's Handbook by Cennino Cennini was my guide to this painting technique. I also copied an early 19th century painting that gave a completely different experience.

Volume and spaciousness are my interests in painting and understanding Picasso's innovative and cubistic image perspective is what concerns me most today.

From 2001 to 2017 I painted outdoors in Southern Lapland along the wilderness road. I have sold around 200 watercolors that are spread across the country both privately and to institutions. After my husband Mats and I sold our cabin in the county Västerbotten I paint outdoor in Stockholm instead. The view from the studio window on Glasbruksgatan with a view towards Blasieholmen is also a motif.

But what is the most artistically important for me today is the subject that was started and discontinued in the 80's. Then "The Elephant Creature" and now "Object Creatures" in oil on canvas.

View towards Blasieholmen from my studio window at Glasbruksgatan 25 in Stockholm Photo 2022