Daga Wennerström Fine Art Painter

Fine Art  Painter

En kort självbiografi (text in english below)

Jag började måla vid 17 års ålder och den första konstskolan gick jag på när jag var 18 år. Då målade jag hästar. Mina föräldrar hade stuteri och arabhästavel. Sedan gick jag fem år i förberedande konstskolor innan jag kom in på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1980 vilket också varade i fem år.

 


Där upptäckte jag nödvändigheten av att lära känna mig själv. Det gick inte att måla helt enkelt utan att ha kontakt med sitt inre jag.

 


När den perioden var slut slängde jag allt jag gjort och började om. Den första och sista målningen är kvar från denna tid. Även fotografier och barndomsminnen hade försvunnit under tidigare räder och jag minns att min far frågade om jag hade gjort mig av med min borgerliga bakgrund.

 

1980


1985

De fem åren på konsthögskolan slutade 1985 i ett spöklikt ingenting. För att få en ny grund att stå på målade jag många stilleben.


På 90-talet skaffade jag mig en 2-årig utbildning inom mätnings- och kartteknik för att få ett vettigt brödjobb som gav lite pengar utan att sluka all tid och kraft. Det lönade sig och jag fick ett deltidsjobb på en privat konsultfirma i Stockholm. Det gjorde det möjligt att fortsätta med måleriet. Jag tilläts baka ihop kontorstiden till 2 komprimerade dagar i veckan och hade då övriga veckans dagar att måla på .En yttre verklighet är ofta incitamentet för mina målningar och i ateljén är det en av prylar uppbyggd tredimensionell modell. Detta beror på att jag intresserar mig för perspektiv och idag skapar prylarna mer av en varelse än att vara ett regelrätt stilleben. Att beskriva tre dimensioner på en bild är inte så självklart som man tror. Omöjliga figurer och rumslig ambivalens intresserar mig mycket.De senaste 20 åren har jag haft många utställningar på gallerier och konsthallar.Ateljén på Glasbruksgatan i Stockholm sedan 1997 har varit en ständig källa till glädje. Där har funnits både arbetsro och kollegial samvaro och när det gäller konstnärsidentitet är det mycket viktigt att ha en ateljé. Men jag sympatiserar med Art Brut konstnärer som uttrycker sig konstnärligt på grund av ett inre behov och är nöjda med att "bara göra" även om det är ute i bushen och bara uppskattas av några tjädrar.
I slutet av 70-talet och början av 80-talet kopierade jag en italiensk renässansmålning, vilket tog ett och ett halvt år. Det ägde rum på Nationalmuseum i Stockholm och den har haft en avgörande betydelse för min konst. Volym och rumslighet är mina intressen i måleriet. Att begripa Picassos innovativa bildperspektiv är det som sysselsätter mig mest idag.

Åren 2001 till 2017 målade jag utomhus längs med Vildmarksvägen i Södra Lappland. Detta läkte min själ som länge hade fastnat i tankar om det förflutna. Jag träffade också min make Mats 1999 och vi byggde ett fint liv kring vårt gemensamma vildmarksintresse.
Nu målar jag stad i akvarell istället och då ofta utsikten från ateljéfönstret mot Blasieholmen i Stockholm. Men det som är det konstnärligt viktigaste för mig idag är det ämne som påbörjades och avbröts på 80-talet. Då "Elefantvarelse" och nu "Objektvarelser".


Titel: Glad själ (Happy Soul) olja på duk (oil painting)


Idag har jag målat heltid i 10 år och lyckats nå 67 års ålder.

About me (the same text in english)

I started painting at the age of 17 and the first art school I went to when I was 18 years old. At that time I painted horses. My parents had a stud and an Arabian horse breed. Then I went to preparatory art schools for five years before I entered the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm in 1980 which also lasted for five years. There I discovered the need to get to know myself. It simply was not possible to paint without having contact with one's inner self. When that period was over, I threw away everything I had done and started over. Even photographs and childhood memories had disappeared during previous raids and I remember my father asking if I had gotten rid of my bourgeois background. The five years at the art school ended in 1985 in a ghostly nothing. To get a new foundation to stand on, I painted many still lifes.

In the 90's I got a 2-year education in measurement and map technology to get a sensible side job that gave some money without consuming all the time and effort. It paid off and I got a part time job at a private consulting firm in Stockholm. It made it possible to continue with the painting. I was allowed to combine the office hours into two compressed days a week and then I had the other days to paint.


An external reality is often an incentive for my paintings and in the studio it is a three-dimensional model made of gadgets. This is because I am interested in perspective and today gadgets create more of a creature than being a real still life. Describing three dimensions in an image is not as obvious as you think. Impossible figures and spatial ambivalence interest me a lot. In the last 20 years, I have had many exhibitions in art halls and art galleries. The studio on Glasbruksgatan in Stockholm since 1997 has been a constant source of joy. There has been both peace of mind and collegial togetherness and when it comes to artist identity, it is very important to have a studio. However, I sympathize with Art Brut Artists who express themselves artistically due to an inner need and are content to "just doing" even if it is out in the bush and only appreciated by a few capercaillies. In the late '70s and the early '80s, I copied an Italian Renaissance painting, which took a year and a half. It took place at the National Museum in Stockholm and it has been of crucial importance to my art. Volume and spaciousness are my interests in painting. Understanding Picasso's innovative image perspective is what concerns me most today. In the years 2001 to 2017, I painted outdoors along The Wilderness Road in Southern Lapland. This healed my soul, which for a long time had been stuck in thoughts of the past. I also met my husband Mats in 1999 and we built a nice life around our common wilderness interest. Now I paint The City in watercolor instead and then often the view from the studio window towards Blasieholmen in Stockholm. But what is the most artistically important for me today is the subject that was started and discontinued in the 80's. Then "Elephant Creature" and now "Object Creatures". Today I have painted full time for 10 years and I have managed to reach the age of 67.