Daga Wennerström Swedish Artist Painter

Fine Art  Painter

En kort självbiografi (CV and translation in english at the bottom of the page)

Jag började måla vid 17 års ålder och den första konstskolan gick jag på när jag var 18 år. På den tiden målade jag hästar. Mina föräldrar hade ett stuteri med avel av arabhästar. Sedan gick jag på förberedande konstskolor i fem år innan jag kom in på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1980 som också varade i fem år.Där upptäckte jag nödvändigheten av att lära känna mig själv. Det gick helt enkelt inte att måla utan att ha kontakt med sitt inre jag.

 

 


Studierna på Kungliga Konsthögskolan slutade 1985 i ingenting och det var dags att börja om igen. Den första målningen och den sista finns kvar från den här tiden. I min bok Säg Hej! till ditt inre monster har jag försökt att bearbeta mina upplevelser.


 

1980


1985


Jag har målat väldigt många stilleben och självporträtt.
1986198619971997


På 90-talet skaffade jag mig en 2-årig utbildning inom mätnings- och kartteknik för att få ett vettigt brödjobb som gav lite pengar utan att sluka all tid och kraft.En yttre verklighet är ofta incitamentet för mina målningar och i ateljén är det en av prylar uppbyggd tredimensionell modell. Detta beror på att jag intresserar mig för perspektiv och idag skapar prylarna mer av en varelse än att vara ett regelrätt stilleben. Att beskriva tre dimensioner på en bild är inte så självklart som man tror. Omöjliga figurer och rumslig ambivalens intresserar mig mycket.De senaste 20 åren har jag haft många utställningar på gallerier och konsthallar.Min atelje på Glasbruksgatan i Stockholm har sedan 1997 varit en ständig källa till glädje. Men jag sympatiserar med Art Brut konstnärer som uttrycker sig konstnärligt på grund av ett inre behov och är nöjda med att "bara göra" även om det är ute i bushen och bara uppskattas av några tjädrar.


I slutet av 70-talet och början av 80-talet kopierade jag en italiensk renässansmålning. Det ägde rum på Nationalmuseum i Stockholm och den har haft en avgörande betydelse för min konst. Boken om målarkonsten av Cennino Cennini var min guide till denna måleriteknik.Volym och rumslighet är mina intressen i måleriet. Att begripa Picassos innovativa bildperspektiv är det som sysselsätter mig mest idag.


Åren 2001 till 2017 målade jag utomhus längs med Vildmarksvägen i Södra Lappland. Detta läkte min själ som länge hade plågats av tankar om det förflutna. Jag träffade också min make Mats 1999 och vi byggde ett fint liv kring vårt gemensamma vildmarksintresse.
Nu målar jag stad i akvarell och då ofta utsikten från ateljéfönstret mot Blasieholmen i Stockholm. Men det som är det konstnärligt viktigaste för mig idag är det ämne som påbörjades och avbröts på 80-talet. Då "Elefantvarelse" och nu "Objektvarelser".

Title: Art Nouveau , oil painting


Idag har jag målat heltid i 10 år och lyckats nå 67 års ålder.

A short Autobiography

I started painting at the age of 17 and I went to the first art school when I was 18. At that time I painted horses. My parents had a stud farm breeding Arabian horses. Then I went to preparatory art schools for five years before entering the Royal Academy of Arts in Stockholm in 1980, which also lasted five years. There I discovered the necessity of getting to know myself. It was simply not possible to paint without having contact with one's inner self.

The studies at the Royal Academy of Arts ended 1985 in nothing  and it was time to start over again. The first painting and the last remain from this time. In my book Say Hello! to your inner monster I have tried to process my experiences.

I have painted a lot of still lifes and self-portraits.

In the 90's I got a 2-year education in measurement and map technology to get a sensible side job that gave some money without consuming all the time and effort.

An external reality is often an incentive for my paintings and in the studio it is a three-dimensional model made of gadgets. This is because I am interested in perspective and today gadgets create more of a creature than being a real still life. Describing three dimensions in an image is not as obvious as you think. Impossible figures and spatial ambivalence interest me a lot.

In the last 20 years, I have had many exhibitions in art halls and art galleries. My studio on Glasbruksgatan in Stockholm has been a constant source of joy since 1997. However, I sympathize with Art Brut Artists who express themselves artistically due to an inner need and are content to "just doing" even if it is out in the bush and only appreciated by a few capercaillies.

In the late '70s and the early '80s, I copied an Italian Renaissance painting. It took place at the National Museum in Stockholm and it has been of crucial importance to my art. Craftsman's Handbook by Cennino Cennini was my guide to this painting technique. Volume and spaciousness are my interests in painting and understanding Picasso's innovative image perspective is what concerns me most today.

In the years 2001 to 2017, I painted outdoors along The Wilderness Road in Southern Lapland. This healed my soul which had long been tormented by thoughts of the past. I also met my husband Mats in 1999 and we built a nice life around our common wilderness interest.

Now I paint The City of Stockholm in watercolor and then often the view from my studio window towards Blasieholmen in Stockholm. But what is the most artistically important for me today is the subject that was started and discontinued in the 80's. Then "The Elephant Creature" and now "Object Creatures".

Today I have painted full time for 10 years and I have managed to reach the age of 67.