Turning Elephant (going on)
Project
From The 80's

Ett ämne med en elefant dök upp i min skalle 1981 men det var snarare ett "elefantprojekt" som handlade om att skildra en kropp i ett lådrum. En brottning mellan surrealism och kolorism som pågår än i mitt måleri.

"Att skildra volym utan unken färgbehandling helt enkelt"

eller som närmare förklaring: i mitt måleri hålls konturen öppen medan jag målar och figurens linjära avgränsning mot omgivningen bestäms på slutet av målningsakten, det är ett direktmåleri med olja på duk utan en teckning eller en undermålning som grund, teckningen har jag i huvudet och figuren är i ständig lägesförändring medan jag målar.

Vad det egentligen handlar om är att gå från cylindern till ett rätblock och att få rummet att luta och röra sig och att lämna "renässans" -perspektivet. Mitt ämne berör omöjliga figurer, men jag är ännu inte övertygad om var gränserna går från figur till abstrakt. Hur underlagets 2-dimensionella karaktär samspelar med den 3-dimensionellt upplevda verkligheten går jag djupt in i.

Strävan är att använda ytan mer och att förstå Picassos perspektiv. Picasso är min lärare och särskilt projektet Las Meninas . Även Van Velde intresserar mig mycket, fin färg och intressanta lösningar av bildrymd.

Van Velde

Ämnet är återupptaget i Shapeshifters

A subject with an elephant appeared in my head in 1981 but It was rather an "Elephant Project" that was dealing about to depict a body in a Box Room. A wrestling between surrealism and colourism that is still going on in my painting.

"To  simply portray volume without musty color treatment"

or as a more detailed explanation: in my painting the contour is kept open while I paint and the figure's linear demarcation to the surroundings is determined at the end of the painting act, it is a direct painting with oil on canvas without a drawing or an underpainting as a basis, I have the drawing in my head and the figure is in constant change of position while I paint.

What it's really about is going from the cylinder to a cuboid and getting the room to tilt and move and to leave the "renaissance" perspective. My subject touches on impossible figures, but I am not yet convinced of where the boundaries go from figure to abstract. How the 2-dimensional character of the surface interacts with the 3-dimensionally experienced reality, I go deep into.

The strive is to use the surface more and to understand Picassos perspective. Picasso is my teacher and specially the project Las Meninas . Also Van Velde interest me a lot, nice colour and interesting solutions of image space. (see links above in the text)

This subject is resumed in Shapeshifters